Rezerwaty Przyrody NPK

Na terenie i otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego utworzono trzynaście rezerwatów przyrody.

 • Babnica – rezerwat przyrody Babnica położony jest na mierzei Kaszubskiej, około 1 km na północny-zachód od Białogóry. Rezerwat o typie florystycznym na zalesionej wydmie parabolicznej, które zostały ukształtowane w holocenie w wyniku wędrówek piasków. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych starego bukowo-dębowego lasu rosnącego na zboczu wydmy, ze stanowiskami porostów będących reliktowymi gatunkami lasów pierwotnych.
 • Beka – Rezerwat przyrody Beka położony jest na Meandrze Kaszubskim, na przyujściowym odcinku rzeki Redy, 3 km na wschód od Mrzezina. Powstał w 1988 r., ma powierzchnię 193,01 ha.  Ten rezerwat o typie faunistyczno-łąkowym położony na niskim wybrzeżu zalewowym. Cel ochrony na tym terenie jest zachowanie bogatej awifauny lęgowej i przelotnej oraz zbiorowisk szuwarowych i łąkowych, w tym wilgotnych łąk tzw. słonaw.
 • Widowo – Rezerwat przyrody Widowo położony jest na Mierzei Kaszubskiej, niecały kilometr na północny-wschód od miejscowości Dębki. Celem ochrony jest głównie zachowanie interesującego zespołu form wydmowych (wały i pagóry wydmowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne, różnokształtne obniżenia miedzywydmowe), zespołów lasów mieszanych dębowo-sosnowych i bażynowych borów nadmorskich oraz rzadkich gatunków roślin.
 • Bielawa – Rezerwat przyrody Bielawa położony jest w otulinie NPK, 1,5 km na południe od Ostrowa na Pobrzeżu Kaszubskim. Pierwsze formy ochrony na tym terenie powstały już w 1977 r. Rezerwat zajmuje powierzchnię 721,41 ha i ma typ torfowiskowy z kopułą torfowiska w zagłębieniu bezodpływowym.Celem ochrony w tym rezerwacie to przede wszystkim zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiącego ostoję ptactwa wodno-błotnego. Mimo przekształceń siedliskowych spowodowanych działalnością człowieka (odwodnienia, eksploatacja torfu, pożary), obszar ten nadal odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi. Jest ostoją ptaków wodno-błotnych, występują tu cenne gatunki roślin charakterystyczne dla torfowisk wysokich.
 • Dolina Chłapowska – Krajobrazowy rezerwat przyrody „Dolina Chłapowska” położony jest na Kępie Swarzewskiej, na północny-zachód od Chłapowa, administracyjnie we Władysławowie. Celem jego powstania jest zachowanie krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej wraz z charakterystyczną roślinnością. Jest to obszar o wybitnych walorach krajobrazowych – dolina ma długość około pół kilometra, jej dno jest wyraźnie wcięte i miejscami osiąga głębokość przeszło 40 metrów.
 • Długosz Królewski w Wierzchucinie – Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Wierzchucinie położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Równinie Błot Przymorskich, 3 km na wschód od miejscowości Wierzchucino, na północ od jeziora Żarnowskiego. Celem ochrony jest utrzymanie jednego z dwóch największych stanowisk wieloletniej paproci – długosza królewskiego oraz największej populacji widłaka jałowcowatego w regionie gdańskim, zachowanie pozostałości torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z właściwymi dla tych ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi.
 • Helskie Wydmy – Rezerwat przyrody Helskie Wydmy jest typu florystycznego o formie krajobrazu wydmowej. Celem ochrony w tym rezerwacie przyrody to zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.
 • Mechlińskie Łąki – Rezerwat Mechelińskie Łąki położony jest na Meandrze Kaszubskim, na południe od Rewy – między Rewą a Mechelinkami. Rezerwat ma typ faunistyczny, położony jest na wylocie pradoliny zakończonej niskim, zalewowym wybrzeżem. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
 • Piaśnickie Łąki – położony jest w dolnym biegu rzeki Piaśnicy nieopodal miejscowości Dębki na Równinie Błot Przymorskich. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich obecnie zbiorowisk roślinnych, które w przeszłości były typowe dla brzegów niewielkiej rzeki – zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, mokrych psiar, licznych fitocenoz szuwarów, młak niskoturzycowe, acidofilnego lasu brzozowo-dębowego, lasu dębowego oraz różnych stadiów zarastania starorzeczy z charakterystycznymi dla nich narażonymi na wyginięcie roślinami.
 • Przylądek Rozewski – Krajobrazowy rezerwat przyrody Przylądek Rozewski powstał aby zachować fragment wybrzeża klifowego porosłego przeszło stuletnim lasem mieszanym z udziałem buka oraz ochrona stanowiska jarzębu szwedzkiego.
 •  Słone Łąki – to florystyczny, łąkowy rezerwat przyrody położony we Władysławowie nad Zatoką Pucką, u nasady Mierzei Helskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,72 ha. Ochroną rezerwatu objęte są gatunki słonorośli występujące na zalewowym akwenie Zatoki Puckiej pomiędzy Władysławowem i Swarzewem.
 • BiałogóraRezerwat przyrody Białogóra położony jest na mierzei Kaszubskiej, na północ od Białogóry. To florystyczny rezerwat w zatorfionym zagłębieniu miedzywydmowym w pasie wydm nadmorskich. Celem ochrony w tym rezerwacie jest zachowanie unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych, zbiorowisk atlantyckiej roślinności torfowiskowej z ginącymi i rzadkimi gatunkami roślin na granicy ich geograficznego zasięgu, fitocenoz nadmorskiego boru bagiennego i bażynowego oraz ostoi żurawia.
 • Zielone