Puck

Rezerwat przyrody Beka

Rezerwat przyrody Beka położony jest na Meandrze Kaszubskim, na przyujściowym odcinku rzeki Redy, 3 km na wschód od Mrzezina w gminie Puck. Powstał w 1988 r., ma powierzchnię 193,01 ha.  Ten rezerwat o typie faunistyczno-łąkowym położony na niskim wybrzeżu zalewowym. Cel ochrony na tym terenie jest zachowanie bogatej awifauny lęgowej i przelotnej oraz zbiorowisk szuwarowych i łąkowych, w tym wilgotnych łąk tzw. słonaw.

Teren ten powstał gdy dawniej rzeka Reda uchodziła do Zatoki kilkoma naprzemiennie działającymi odnogami. W połowie XIX w. główną masę wody prowadziło ramię północne, jego delta rozbudowywała się w szeroki, wielopromienny cypel z kilkoma wysepkami w wodach Zatoki. Już wtedy główne ramiona Redy podlegały sukcesywnej regulacji, obecnie są obwałowane, mają wyrównane, często umocnione brzegi. Z tego powodu niosą cały swój rumosz aż do ujścia, więc wciąż trwa intensywne rozbudowywanie delty – w ostatnim stuleciu rozbudowała się ona o 400-500 m w głąb Zatoki. Drugim czynnikiem wpływającym na charakter tego terenu były spiętrzenia sztormowych wód Zatoki.

Teren pokrywają gleby głównie murszowo-torfowe oraz torfowe, niewielki udział gleb murszowo-mineralnych, mad rzecznych i morskich, lokalnie występują stosunkowo zasobne w węglan wapnia czarne ziemie i słabo wykształcone piaszczyste gleby inicjalne.

Znajdują się tu wyjątkowo cenne i rzadkie zbiorowiska słonoroślowe, obejmujące 17 gatunków solniskowych m.in.: sit, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, świbka nadmorska, oczeret tabernaemontana, centuria nadbrzeżna, koniczyna rozdęta, ostrzew rudy. Poza tym występują tu bogate populacje i liczne stanowiska roślin chronionych, zagrożonych i ginących, związanych z innymi zbiorowiskami łąkowymi m.in.: woskownica europejska, gnidosz błotny, goździk pyszny i wiele gatunków storczyków.

Rezerwat „Beka” jest ostoja ptaków o randze europejskiej. Na jego terenie i w najbliższym otoczeniu występuje blisko 200 gatunków ptaków, w tym przeszło 40 jest gatunkami tutaj gniazdującymi. Najcenniejsze z nich to gatunki związane ze zbiorowiskami łąkowymi, muraw napiaskowych i plażą. Są to m.in. biegus zmienny (najliczniejsze w Polsce stanowisko, jest to gatunek gwałtownie zanikający w rejonie Bałtyku), pliszka cytrynowa (najliczniejsze stanowisko w Polsce, gatunek będący w ekspansji, od niedawna gniazdujący w Polsce), brodziec krwawodzioby, ostrygojad, sieweczka obrożna. Poza tym gniazduje tu także: czajka, kszyk, sieweczka rzeczna, bąk, wąsatka, wodnik, błotniak stawowy. Rezerwat jest również ważnym miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków w okresie migracji. Jest wykorzystywany zwłaszcza przez wiele gatunków siewkowców (jednorazowo można obserwować skupienia przekraczające 3000 osobników), gęsi, kaczek, licznie pojawia się łabędź krzykliwy i czarnodzioby. Z drobnych ptaków masowo pojawiają się pliszki i świergotki (np. ponad 1000 stada świergotka łąkowego), z rzadszych gatunków regularnie zatrzymuje się tu świergotek rdzawogardlisty i pliszka cytrynowa.