Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki

Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki

Rezerwat Mechelińskie Łąki położony jest na Meandrze Kaszubskim, na południe od Rewy – między Rewą a Mechelinkami. Powstał w 200o roku, zajmuje 113,47 ha powierzchni. Rezerwat ma typ faunistyczny, położony jest na wylocie pradoliny zakończonej niskim, zalewowym wybrzeżem.

Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Różnorodne zbiorowiska roślinne występujące na terenie Mechelińskich Łąk tworzą charakterystyczny strefowy układ. Posuwając się od linii brzegowej wód Zatoki w głąb lądu występuje: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są zbiorowiska halofilne i półhalofilne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki. Są one tworzone przez rośliny słonolubne i słonoznośne – sit Gerarda, ostrzew rudy, babkę nadmorską, świbkę morską, mlecznik nadmorski, koniczynę rozdętą, sitowiec nadmorski, oczeret Tabernemontana. W pasie muraw napiaskowych występuje m.in.: mikołajek nadmorski (jedno z największych stanowisk w Polsce – ok. 1800 osobników), turzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa. Rośliny występujące w pasie plaży: rukwiel nadmorska, solanka kończysta, honkenia piaskowa.

Jest to także miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz miejsce odpoczynku ptaków podczas migracji. Najcenniejsze gatunki lęgowe to: sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna (oba gatunki zagrożone wyginięciem w skali kraju), pliszka cytrynowa (gatunek gniazdujący w Polsce od 1994 roku), ostrygojad (skrajnie rzadki gatunek lęgowy w Polsce), biegus zmienny (w Polsce gnieździ się jedynie tutaj i w pobliskim rezerwacie „Beka”), ohar. Inne gatunki spotykane w rezerwacie to ptaki gniazdujące w strefie szuwaru trzcinowego: wąsatka, rokitniczka, trzcinniczek, potrzos, brzęczka, błotniak stawowy, wodnik, kropiatka, zielonka, bąk, kokoszka wodna, łyska oraz gatunki gnieżdżące się w pasie słonaw i zbiorowisk murawowych: skowronek, świergotek łąkowy, pliszka żółta, czajka, krwawodziób, kszyk. W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca ok. 25 gniazd kolonia czapli siwej. W okresie migracji szczególnie licznie zatrzymują się tu bekasowate i siewkowate – piaskowiec, biegus rdzawy, biegus krzywodzioby, biegus zmienny (najliczniejszy przelotny biegus) , biegus malutki, łęczak, batalion, kuliczek piskliwy, kamusznik,  siewnica, sieweczka obrożna oraz kaczki właściwe i gęsi. Jesienią nocujące w trzcinowiskach jaskółki, szpaki i pliszki mogą tworzyć nawet kilkutysięczne skupienia. Na terenie rezerwatu można spotkać wszystkie gatunki krajowych ropuch: ropuchę szarą, ropuchę zieloną oraz najrzadziej występującą w Polsce ropuchę paskówkę.